Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta

”Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kielten opiskelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla sekä mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti: ”eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua”.

Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupolun varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden vain englanti-ruotsi – yhdistelmälle.

Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsin kielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan. Myös Suomen Lukiolaisten Liitto on tukenut alkavaa kokeilua.

Haminan kaupunki on tulevassa strategiassaan julistautunut uudistajaksi ja edelläkävijäksi. Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus Haminan kehittämistahdosta ja -kyvystä. Valtiovallan vastuulla on mm. varmistaa erityissäädöksin, että valinta ei haittaa lapsen myöhempiä mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja uraa julkisen sektorin tehtävissä sekä perustuslain noudattaminen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Haminan kaupunki:

1. aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua, toteuttamiseksi,

2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä siitä, mitä vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen kotimaisen opiskelun velvoittavuudesta voitaisiin heidän kohdallaan luopua.

3. selvittää naapurikuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seudulliseen kielikokeiluun ja käynnistää yhteistyön, mikäli lähikunnat suhtautuvat siihen myönteisesti.

4. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa kokeiluun, jossa oppilas voisi valita ruotsin tilalle jonkin muun kielen, jos vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.

 

Haminan Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa