VALTUUSTO-OHJELMA 2021-2025

VALTUUSTO-OHJELMA 2021 – HAMINAN PERUSSUOMALAISET

Kylien kaupunki

Haminan Perusasiat kuntoon

Haminan Perussuomalaiset ovat perusasioiden puolestapuhujia. Kaupungin tulee ensisijaisesti keskittyä lakisääteisten tehtävien hoitoon ja kuntalaisten hyvinvointiin. Jokaiselle eurolle on saatava vastinetta ja paikallisuutta on tuettava.

LAADUKKAAT SOTE-PALVELUT TURVATTAVA – Laadukkaat ja toimivat palvelut

Haminan sote-palvelut on järjestetty Kymsoten kautta nyt reilut kaksi vuotta. Aiemmin Haminassa perustason sote-palvelut järjestettiin itse ja palvelutaso ja asiakkaiden tyytyväisyys oli korkealla. Ongelmia on ilmennyt jatkuvasti Kymsoten aikana ja Haminan palvelutasoa on ajettu alas samalla Haminan maksaessa muunkin maakunnan sote-kustannuksista. Haminasta on tammikuun 2019 jälkeen lakkautettu lukuisia sote-puolen palveluita ja olemme saaneet pitää kynsin ja hampain kiinni monista, lakkautetuiksi suunnitelluista toiminnoista.

Haminan Perussuomalaiset ovat olleet kriittisiä Kymsotea kohtaan sen perustamisesta lähtien ja olemme vaatineet eroa kuntayhtymästä ja palaamista oman palvelutuotannon järjestämiseen. Mikäli edellisen valtuustokauden ongelmat jatkuvat myös ensi kaudella ja valtakunnallista sotea ei tule, etenemme johdonmukaisesti kohti sitä, että Haminassa järjestetään toimivat ja laadukkaat sote-palvelut tavalla tai toisella, tarvittaessa itse.

Erikoissairaanhoito on Carean jälkeen sidottu Kymsoteen. Tämä järjestely jatkuisi, vaikka Hamina päättäisikin itse tuottaa perustason sote-palvelut. Hamina on vetovoimainen kaupunki niin työssäkäynti- kuin asuinseutuna. Haminan terveysasemalla on täydet mahdollisuudet rekrytoida oma henkilöstö uudestaan ja järjestää laadukasta ja toimivaa palvelua, mikäli Kymsote ei tätä pysty meille tarjoamaan haminalaisten maksamilla verovaroilla. Veroja voidaan kerätä ja niitä voidaan käyttää, mutta maksajan on saatava vastinetta ja tätä Haminan Perussuomalaiset edellyttävät Kymsotelta.

Lisäksi kolmannen sektorin ja Kymsoten yhteistyötä on kehitettävä edelleen.

KATTAVA KOULUVERKKO JA KYLIEN HAMINA – Kehitetään Haminaa yhtenä kokonaisuutena

Olemme profiloituneet aktiivisesti kyläkoulujen puolustajana. Olemme vastustaneet kyläkoulujen lakkautuksia ja niin teemme vastakin. Tätä hyvää ja johdonmukaista linjaa haluamme edistää ja jatkaa tulevalla valtuustokaudella. Hamina ei tarvitse lisää koulujen suuryksiköitä vaan hajautettua kouluverkkoa, jossa opetus järjestetään lähellä asukkaita koko kaupungin alueella. Emme aseta vähimmäisoppilasmäärärajaa koulun ylläpitämiselle, kunhan laadukas opetus on järjestettävissä. Jokainen elinvoimainen kylä ansaitsee koulunsa. Koulu on usein kylä- tai kaupunginosatoiminnan keskus. Sen piirissä järjestetään paljon muutakin toimintaa kuin kouluopetusta ja usein varhaiskasvatuksen toiminta on sidottu koulun yhteyteen. Kouluilla järjestetään kerho- ja yhdistystoimintaa ja se on kyläläisille oiva kokoontumistila eri tilaisuuksiin.

Korona-aika on opettanut meille, että pienemmät hajautetut yksiköt ovat monesti turvallisempia puitteineen ja koulumatka lähikouluihin on kohtuullisempi ja sitä kautta turvallisempi. Lisäksi etätyön lisääntyessä maaseudulla asuminen on yhä houkuttelevampaa ja koulut toimivat kylien keskeisenä vetovoimatekijänä, jota haluamme puolustaa ja ylläpitää.

Maaseutuasumisen houkuttelevuuteen on panostettava, yrittämisen mahdollisuuksia maaseudulla on edistettävä ja kylien elinvoimaisuutta on ylläpidettävä. Yhteistoimintaa kylätoimikuntien kanssa on kehitettävä edelleen. Hamina koostuu kylistä ja kaupunginosista. Haminassa kylien ja kaupunkialueen kehittämistä ei pidä asettaa vastakkain vaan kehittää rinnakkain. Kaupunkia pitää kehittää kokonaisuutena ja huomioida kylien erityispiirteet. Kaupungin tulee olla aktiivinen kyläyhteisöjen kehittäjä yhteistyössä kylien aktiivisten ihmisten ja perheiden kanssa.

YRITYSMYÖNTEINEN HAMINA – Yrittäjämyönteisyys osaksi kaupunkikuvaa

Haminan satamassa ja sen läheisyydessä toimivat yritykset ovat kaupungin jälkeen alueen suurin työllistäjä ja sataman alueen toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta. Kaupungin ja sataman yhteistyötä on ylläpidettävä ja kehitettävä edelleen. Satamasidonnaisen teollisuuden toimintamahdollisuuksien markkinointi, maanhankinta ja alueen kaavoitus ovat asioita, joihin kaupungissa tulee edelleen panostaa. Haminan tulee huomioida Googlen mahdollisuuksia ja näihin liittyviä logistisia toimintoja entistä voimakkaammin.

Uudet työpaikat eivät synny itsestään eikä kaupunki voi yksin luoda uutta työtä, mutta kaupunki voi aidosti kysyä yrityksiltä itseltään, mitä kaupunki voisi tehdä enemmän yritystoiminnan kehittämisen eteen. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset on huomioitava nykyistä tehokkaammin. Kaupunki voi nopeuttaa kaavaratkaisuja, selvittää erilaisten elinkeinopoliittisten porkkanoiden tarjoamista alueelle sijoittuville yrityksille, osallistumalla logististen yhteyksien parantamiseen ja huomioida yrityksiä paremmin asuntopolitiikassaan yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa.

Haminan yrittäjämyönteisyyden tulee näkyä kaupunkibrändissä nykyistä vahvemmin. Hamina on yritysmyönteinen kansainvälinen rannikkovaruskuntakaupunki, ja sellaiseen maisemaan sen pitää asettua nykyistä vahvemmin. Kaupungin elinkeinopoliittista kärkeä on myös vahvistettava ja kysyttävä, tuottaako seudullinen kehitysyhtiö Cursor riittävästi haminalaisiin tarpeisiin liittyviä elinkeinopalveluita. Cursorista on saatava enemmän irti Haminalle tai siirryttävä malliin, jossa kaupunki eroaa Cursorista ja tuottaa itse elinkeinopalvelut jatkossa. Haminan tulee kasvattaa omaa rooliaan elinkeinopoliittisena kehittäjänä ja terävöitettävä tätä kärkeä myös virkamiestasolla.

LAPSET, NUORET JA PERHEET – Haminan tulevaisuus

Haminan asukasluku laski syksyn 2020 aikana alle 20 000 asukkaan. Suunta on käännettävä. Sitä ei tietysti tee kaupunki yksin, mutta uusien työpaikkojen saaminen alueelle on erityisen tärkeää. Yritysyhteistyön lisäksi korkeakouluyhteistyötä on kehitettävä ja panostettava viihtyisyyteen ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Kaikkien ei tarvitse muuttaa Tervasaareen vaan keskuskaupungin lisäksi myös kylissä ja kaupunginosissa pitää olla laadukasta ja kohtuuhintaista asumista.

Erityisesti lapsiperheiden ja nuorten asumistarpeet on huomioitava. Haminan tulee kääntää asukasluku nousuun ja tehtävä perheystävällistä politiikkaa tukemalla nykyisiä haminalaisia lapsiperheitä, perhettä suunnittelevia haminalaisia ja uusia Haminaan muuttavia lapsiperheitä ja asukkaita. Tämä tarkoittaa, että lähipalveluista pidetään huolta, liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ovat toimivia ja turvallisuuteen panostetaan. Kaupungin tulee puuttua nykyistä voimakkaammin koulukiusaamiseen, nuorten päihdeongelmiin ja koulujen on tehtävä tiivistä yhteistyötä lastensuojelun ja sosiaalitoimen kanssa.

Kaupungin tulee lisätä resursseja nuorisotyöhön ja -tiloihin, sekä harrastusmahdollisuuksiin. Ennaltaehkäisevää työtä sekä vuorovaikutusta päättävien elinten ja nuorison välillä on lisättävä. Nuorisotyöttömyyden parantamisessa kunnan tulee toimia esimerkkinä, tarjoamalla nuorille harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutusta sekä muita matalan kynnyksen työllistymisvaihtoehtoja.

TURVALLISUUS JA VIIHTYVYYS – Turvallinen ja viihtyisä Hamina

Kaupunkilaisten viihtyvyyteen liittyy paitsi erilaiset urheilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet, myös viihtyisä asuinympäristö ja liikenneyhteydet. Haminassa on ylläpidettävä laadukasta yksityisautoilua tukevaa tieverkostoa ja kaupungin tulee olla aktiivinen yksityisten tienhoitokuntien ja ELY-keskuksen suuntaan. Kaupungin on huomioitava yksityisautoilun mahdollisuudet kaupunkikaavoituksessa ja uusien asuinalueiden ja kiinteistöjen suunnittelussa.

Hamina on tunnettu pesäpallokaupunki ja kaupungissa on hyvät puitteet monille joukkue- ja yksilöurheilulajeille. Urheilu- ja liikuntapaikkojen puitteet on ylläpidettävä ja tarjottava harkinnanvaraista mahdollisuutta myös vähävaraisille lapsiperheille harrastustoimintaan yhteistyössä alueen yritysten ja muiden yksityisten tahojen kanssa. Myös kulttuuripalveluista on huolehdittava ja panostettava viihtyisän kaupunkiympäristön kehittämiseen mm. ranta-alueiden ja ulkoilureittien kunnossapidolla.

Kaupunki voi erityisesti vaikuttaa asuntopolitiikan kautta siihen, ettei kaupunkiin synny ns. ”sosiaalikortteleita” tai muista eriytyviä alueita, joille sijoittuu joidenkin muiden kaupunkien tapaan matalan tulotason väestöä ja maahanmuuttajia.

Hamina ei tule vastaanottamaan tulevalla valtuustokaudella kiintiöpakolaisia tai ottamaan kuntapaikoille turvapaikanhakijoita. Ideologinen monikulttuurisuus ei kuulu kouluopetukseen ja kaupungin tulee myös korostaa kouluopetuksessa perinteisiä perhearvoja opetussuunnitelmien puitteissa.

Pidämme tärkeänä, että käytössä olevat kiinteistöt ja tilat ovat sisäilmaltaan terveellisiä. Korjausvelka kaupungilla on myös mittava, ja tyhjillään olevia kiinteistöjä on runsaasti. Siitäkin huolimatta uusia kiinteistöjä/osakkeita on ostettu/vuokrattu, mikä on aiheuttanut palveluiden hajaantumista ympäri kaupunkia (esim. Hamina Asunnot toimisto, sosiaalipalvelujen siirtyminen satamaan jne.). Tämä lisää ylimääräisiä menoeriä ylläpitokustannuksissa. Siksi edellytämmekin tarkkaa omaisuuden hallintaa ja pitkäjänteistä kiinteistöpolitiikkaa. Kaupungin tulee olla aktiivinen neuvoteltaessa Kymsoten kiinteistöstrategiasta, jolla on suuret vaikutukset kaupungin kiinteistöjen hallintaan ja riskinä on, että mikäli palveluita lakkautetaan, jää samalla kiinteistöjä tyhjilleen.

Hamina on pitkän historian omaava varuskuntakaupunki. Kaupungin ja puolustusvoimien yhteistoimintaa on vaalittava ja huolehdittava kaupungin taholta tarkoituksenmukaisten puitteiden järjestämisestä.

TALOUS JA PÄÄTÖKSENTEKO – Vahva ja vakaa talous ja avoin päätöksenteko

Kaupungin talous on pidettävä vakaana ja tasapainoisena. Koronatilanne tulee näkymään tulevalla valtuustokaudella entistä voimakkaammin taloudellisten haasteiden kautta. Valtio on rahoittanut kuntia koronavaikeuksien aikana ja Haminan kohtuullinen taloudellinen tilanne on pitkälti valtion koronatukien ansiota. Kaupungin kirstua on vartioitava ja ylimääräisiin investointeihin kuten uusiin lippumaailmoihin ei tule tuhlata. Jokainen euro on tarkkaan harkittava ja käytettävä lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja haminalaisten hyväksi.

Kaupungin päätöksenteon on oltava avointa eikä tapahtua kabineteissa. Kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto on lakkautettava ja sen käsittelyssä olevat asiat tulee käsitellä koko hallituksen kokoonpanolla. Päättäjien tulee olla avoimia ja valmiina vastaamaan kuntalaisille. Haminan tulee olla maltillinen kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuksessa ja näin houkutella uutta rakentamista ja yrittämistä alueelle. Haminan tulee hyödyntää palveluissaan oman seudun yrittäjien palveluita ja tuotteita. Hankinnoissa tulee mahdollisimman pitkälle lainsäädännön puitteissa suosia paikallisia yrityksiä.