VALTUUSTOALOITE RAUTATIENKATU 6 – TIENYLITYSPAIKAN JA LÄHIYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA

”VALTUUSTOALOITE RAUTATIENKATU 6 – YLITYSPAIKAN JA LÄHIYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA

Kouluikäisten lasten elämänpiirin laajentamisen ja ikäihmisten fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn säilymisen kannalta on tärkeää, että he voivat liikkua turvallisesti omassa lähiympäristössään. Lapsia voidaan suojata liikenteen vaaroilta huolehtimalla liikennekasvatuksesta, mutta myös suunnittelemalla liikenneympäristö heille turvalliseksi. Lasten lisäksi myös iäkkäät ihmiset ovat erityisen alttiita liikenteen vaaroille kulkiessaan jalkaisin tai polkupyörällä. Jalan ja pyörällä liikkuvien tulisi voida kulkea turvallisesti ja ilman vaaraa joutumisesta autojen alle. Esitämme, että Haminan Rautatienkadulla (Rautatienkatu 6) Aseman koulun edustalla sijaitsevan suojatien/tienylityspaikan liikennejärjestelyjä parannetaan kaikkien tietä käyttävien kaupunkilaisten turvallisuutta ajatellen.

Tilastokeskuksen tiedot kertovat, että liikenne on lapsilla keskeinen vakavien tapaturmien aiheuttaja. Liikenneministeriön liikenneturvaoppaan mukaan loukkaantuneista jalankulkijoista 6-9 –vuotiaat lapset ovat ikäihmisten ohella suurin riskiryhmä muuhun väestöön verrattuna. Polkupyöräilijöinä loukkaantuneista suurin riskiryhmä ovat 10-14 –vuotiaat lapset. Useimmiten vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille katua tai tietä ylitettäessä. Yleensä onnettomuudet sattuvat lähiympäristössä, kuten koulumatkan ja kotimatkan varrella. Vaarallisimmiksi paikoiksi koetaan usein laajat, jalankulkijalle vaikeasti hahmottuvat ja vilkasliikenteiset risteysalueet.

Erityisesti lasten ja ikäihmisten kohdalla korostuu maankäytön suunnittelijan ja kaavoittajan sekä liikennejärjestelyjen suunnittelijan ja ylläpitä- jän vastuu turvallisuudesta. Haminan Rautatienkadulla (Rautatienkatu 6) sijaitsevan Aseman koulun edustajan suojatiellä tapahtuu päivittäin vaarallisia tilanteita. Suojatien välittömässä läheisyydessä on kaksi hidastetöyssyä, jotka ovat tällä hetkellä riittämättömiä hidastaakseen vilkasta liikennettä. Rautatienkadun läheisyydessä (Mannerheimintie 16) sijaitsee myös Haminan Veteraanikoti: Näin ollen ikäihmiset liikkuvat myös runsaasti ko. alueella.

Päivittäiset vaaratilanteet suojatiellä ja sen välittömässä läheisyydessä johtuvat suurelta osin autojen liian suuresta tilannenopeudesta sekä siitä, että autoilijat eivät pysähdy laskemaan jalankulkijoita suojatien ylitse. Tällä hetkellä osa pienistä koululaisista kulkee joka päivä itsenäisesti sekä koulumatkaansa, että iltapäiväkerhoon toiselle puolelle kaupunkia Rautatienkadun suojatien ylitse: Lapsen näkökenttä on kapeampi kuin aikuisella, ja siksi hänen on vaikea havainnoida monimutkaisia liikennetilanteita oikein. Lapset saattavat luottaa liikaa esimerkiksi autoilijan aikomukseen pysähtyä. Ikäihmisillä taas kuulo ja näkö usein huonontuvat. Liikkuminen hidastuu, eikä pää enää käänny yhtä notkeasti kuin ennen. Tämä ei kuitenkaan saa olla turvallisen liikkumisen esteenä.

Autojen tilannenopeutta saataisiin alennettua esimerkiksi korottamalla jo olemassa olevia hidastetöyssyjä, ja muuttamalla hidastetöyssyjä kulmikkaammiksi. Lisäksi tulisi harkita nopeusrajoituksen alentamista paikallisesti koulun ja hoivakodin välittömässä läheisyydessä, sekä lapsista varoittavan liikennemerkin ”Lapsia” (nro 152) varustamista huomiovaloin. Huomiovaloin varustettu lapsista kertova liikennemerkki on tällä hetkellä käytössä esimerkiksi Klamilan koulun läheisyydessä Virolahdella. Olisi myös syytä selvittää Rautatienkadun kaventamisen mahdollisuus: Nyt katu on ko. kohdassa noin neljän autonmitan levyinen. Leveä tie vaikeuttaa osaltaan havainnointia ja mahdollistaa, että vaikka toisesta suunnasta tuleva autoilija pysähtyisikin päästääkseen jalankulkijan suojatien yli, niin toiselta puolelta tai pysähtyneen auton takaa tuleva autoilija jatkaa matkaansa tästä huolimatta.

Ajokaistaa voisi myös kaventaa keskikorokkeella ja tehdä suojatien päihin ”saarekkeet” josta jalankulkijat olisi helpompi havaita. Lisäksi voitaisiin laittaa kaventamisesta säästyneeseen tilaan tien varten parkkiruutuja (esim. koululaisia odottavia vanhempia/takseja varten). Esimerkkikuva ehdotuksista turvallisuuden parantamiseksi on liitteenä. Pyydämme selvittämään turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden toteuttamismahdollisuudet Haminassa Rautatienkatu 6:essa sijaitsevan tienylityspaikan osalta.

Haminassa 5.3.2013

Perussuomalaisten Haminan valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa